Veřejný závazek

Poslání sociální služby:

Naše služba je určena seniorům, kteří z důvodu snížené schopnosti   zvládat základní životní potřeby nebo z důvodu špatného  zdravotního stavu, který jim již neumožňuje žít za pomoci rodiny nebo   terénní služby v dosavadním prostředí, potřebují podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného  a aktivního života. Uživatelům je poskytována taková míra podpory (sociální, ošetřovatelská péče),  která umožňuje, co nejpřirozenější začlenění do běžného života s ohledem k respektování svobodné vůle, vlastního rozhodnutí, individuálních potřeb a přání, to vše s přihlédnutím k limitu vlastních možností.

Zásady , podle kterých pracujeme

 • Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby
 • Základem plánování služby jsou individuální představy, přání a tužby uživatelů
 • Snahou všech pracovníků je co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů
 • Službu pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů
 • Respektujeme práva uživatelů
 • Základem provádění služby a podpory je odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při celoživotním vzdělávání
 • Dbáme na zachování lidské důstojnosti
 • Spolupracujeme s odborníky, lékaři, jinými institucemi MŠ, ZŠ, společenskými organizacemi
 • Podporujeme smysluplné vztahy s rodinami a přáteli našich uživatelů
 • Uplatňujeme ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům
 • Snižujeme míry rizika, ale také jej podstupujeme / vycházky, volný pohyb/.

 

Cíle k naplnění poslání

 1.  poskytovat kvalitní a odbornou sociální službu osobám, spadající do cílové skupiny,

 2.  poskytnout odbornou pomoc rodinám pečující o své příbuzné v domácím prostředí,

 3. vytvářet takové podmínky, které umožní uživatelům udržet si své zvyky, aby tak mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém domácím prostředí,

 4. pomáhat nově příchozím uživatelům zvládnout přechod do zařízení z domácího prostředí,

 5. poskytovat uživatelům takovou míru podpory, která vede k jejich rozvoji nebo uchování dosavadních schopností,

 6. v rámci možností domova plánovat a realizovat poskytovanou službu dle individuálních potřeb, přání a osobních cílů uživatelů,

 7. podporovat uživatele v naplňování svých zájmů, v navazování kontaktů s okolím a v udržování orientace v prostředí a společnosti,

 8. podporovat uživatele v udržování kontaktu s vlastními rodinami a přáteli zveřejňováním akcí domova, kterých se mohou s uživatelem zúčastnit i jeho blízcí,

 9. poskytovat uživatelům poradenství a podporu při vyřizování osobních a finančních záležitostí individuálně dle potřeb, možností a schopností uživatele,

 10. předcházet předsudkům a společenským stigmatům uživatelů v rámci široké veřejnosti,

 11. zajistit důstojný podzim života.